ගල්ගමුවේ අලි උමඟ අලි බොරුවක් ද? හැදෙන්නේ කවදා ද?

පසුගිය මාර්තු 01 වන දින ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගල්ගමුව, ගැටදිවුල ප්‍රදේශයේ දී ඉදිකිරීම්…