නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියේ වන අලි ගැටීම වැළැක්වීම සඳහා නවීන තාක්ෂණික විසඳුමක්

දැනට වැඩ නිමවෙමින් පවතින මහව – ඕමන්ත දුම්රිය මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය නිම වීමත් සමඟ උතුරු දුම්රිය…