ගල්ගමුවේ අලි උමඟ අලි බොරුවක් ද? හැදෙන්නේ කවදා ද?

පසුගිය මාර්තු 01 වන දින ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගල්ගමුව, ගැටදිවුල ප්‍රදේශයේ දී ඉදිකිරීම්…

ගල්ගමුවේ වන අලින්ට හොඳ කල දසාවක් – කෑම බීම අත ළඟටම!

ගල්ගමුව සහ අඹන්පොල අතර පිහිටි ගැටදිවුල ප්‍රදේශයේ ඉදිවන ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වනජීවී උමං මාර්ග ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව…

ගල්ගමුවේ අලි 200කට ආරක්ෂිතව රේල්පාර හරහා යන්න වනජීවී උමං මාර්ගයක්

Sri Lanka's first wildlife underpass to be build at Galgamuwa accommodating 200 elephants to cross the…